TypeScript 3.7!

2019-11-12

Oto jest - TypeScript 3.7. Hurra!

A co tym razem dostajemy?

  1. Optional chaining - czyli ficzer znany choćby z C#. Dotychczas - aby uniknąć błędu z komunikatem Cannot read property 'x' of undefined - trzeba było explicite sprawdzać, czy dana zmienna jest undefined lub null. Teraz - wystarczy użyć operatora ?., który zrobi to sprawdzenie za nas. Innymi słowy - zamiast
let x = foo === null || foo === undefined ? undefined : foo.bar.baz()

można napisać po prostu

let x = foo?.bar.baz()

Niezłe, co nie?

  1. Nullish Coalescing - znowu rzecz znana z C#. Jak łatwo przypisać do zmiennej wartość domyślną, na wypadek, gdyby podstawowa ścieżka skutkowała undefined? Dotychczas stosować musiałem sztuczkę z JavaScriptu, tj.:
let model = options.volume || 0.5

Jeśli w obiekcie options nie ma właściwości volume lub jest ona ustawiona na undefined - mogę mieć “fallback” do jakiejś tam wartości domyślnej (np. 0.5). Problem jest jednak taki, że ten operator || “wybiera” prawą stronę, gdy lewa strona jest “falsy”,czyli gdy np. ktoś ustawi options.volume = 0, to i tak zostanie wybrana prawa strona, czyli wartość domyślna. Ten problem rozwiązuje właśnie “nullish coalescing” - czyli operator ??. Dzięki temu powyższy przykład można opisać jako:

let model = options.volume ?? 0.5

I w ten sposób problem “falsy” wartości po lewej stronie mamy rozwiązany.

  1. Uncalled Function Checks - ile to już razy zdarzało się, że zamiast wywołania funkcji - użyłem samego odwołania się do niej, zwłaszcza w warunku w ifie. Mam na myśli:
if(user.isAdministrator) {
    ...
}

zamiast tego

if(user.isAdministrator()) {
    ...
}

Co gorsza, kod w pierwszej opcji będzie się transpilował bez błędu, zawsze zwracając true, no bo właściwość, która jest funkcją zawsze jest “truthy”. Tak było do teraz. Od wersji 3.7 w powyższej sytuacji dosteniemy błąd.

  1. ""Flatter Error Reporting** - tworząc coś z użyciem React i TS, często zdarza się, że zmieniamy coś w propsach komponentu. W miejscu, w którym z niego korzystamy, po takiej zmianie “interfejsu” komponentu, oczywiście pokazać się może błąd. Często jednak ten błąd jest tak bardzo nieczytelny - zwłaszcza, gdy zmiana w interfejsie jest głęboko - jakiś atrybut, do którego przyisujemy obiekt przyjmuje teraz obiekt o lekko innej strukturze. TypeScript 3.7 dostarcza teraz komunikatów bardziej “spłaszczonych”, tj. konkretnie informujących, że w tym miejscu strutktury zagnieżdżonych obiektów jest “rozjazd”.

Ja się przesiadam na 3.7 jak najszybciej, a Ty?

PS. Pełną listę zmian można znaleźć tu: https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-3-7/


Robert Skarżycki - zdjęcie profilowe

Pisanina, której autorem jest Robert Skarżycki - programista .NET, mąż szczęśliwej żony, rodzic
moje bio
mój Twitter
mój LinkedIn
moje szkolenia i warsztaty

© 2022, Built with Gatsby & passion